Secundària

L’èxit de l’escola John Talabot està en la nostra capacitat per identificar els punts forts i els reptes als quals s’enfronta l’alumnat i oferir el suport personalitzat necessari per permetre la ubicació correcte de les expectatives així com proporcionar recursos per a poder-les superar.

La nostra tasca al llarg de l’ESO se centra en aconseguir el desenvolupament de les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies ser:

01

Alumnat amb valors

Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres. Entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, el respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica

02

Alumnat responsable

Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat

03

Alumnat respectuós

Valorar i respectar la diferència de gènere i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones

04

Alumnat dialogant

Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, tot desenvolupant la capacitat de resoldre els conflictes pacíficament

05

Alumnat trilingüe

Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres

06

Alumnat emprenedor

Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític i la iniciativa

07

Alumnat culte

Conèixer, valorar i respectar el patrimoni artístic i cultural de la pròpia i d’altres cultures

08

Alumnat arrelat

Identificar com a pròpies les característiques històriques i culturals de la societat catalana

09

Alumnat lector

Impulsar el plaer per la lectura en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa consolidant hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura

10

Alumnat crític

Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític

11

Alumnat analític

Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines. Aplicar els mètodes de la ciència per identificar problemes en diferents àmbits

12

Alumnat esportista

Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i de l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social

13

Alumnat creatiu

Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques aprenent a utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació

14

Alumnat respectuós amb el medi ambient

Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb el consum i el medi ambient i contribuir a la conservació i millora del planeta

15

Alumnat preparat

Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral

Què li demanem a l’alumne d’ESO a John Talabot ?

Diàleg

Parlar amb cordialitat, fer-se entendre i escoltar. Implica pensar amb intel·ligència què volem dir i ser ben educats.

Respecte

Hem de ser capaços de mirar al voltant i entendre que hem de cuidar tot allò que ens envolta. És la base fonamental de la convivència i abasta totes les esferes de la vida.

Responsabilitat

Implica tenir consciència de les conseqüències que té tot allò que fem o deixem de fer sobre nosaltres mateixos o sobre els altres.

Esforç

Només amb esforç aconseguirem els objectius que ens marquem. S’ha de lluitar i tenir força de voluntat.

Honestedat

Com a valor fonamental que té a veure amb viure, comportar-se i expressar-se d’acord amb el valor de la veritat. Hem de ser sincers i transparents.

Humilitat

Condició indispensable per aprendre coses noves i superar-nos constantment.

Coherència

Hi ha d’haver una relació entre allò que pensem, diem i fem. Hem de ser íntegres.

Col·laboració

Hem d’ajudar de forma espontània els altres, fins i tot amb els detalls més petits. Hem de ser generosos.

Organització

saber posar cada cosa al seu lloc ens ajudarà a avançar i a créixer.

Optimisme

Hem de ser capaços d’afrontar les situacions difícils amb una actitud positiva i de diàleg; amb perseverança, refiant-nos del nostre esforç i demanant ajuda quan calgui.

Recursos per enfortir el nostre projecte a ESO

Les necessitats emocionals, socials, intel·lectuals i ètiques del nostre alumnat es satisfan en un format integrat d’aprenentatge i creixement.

Departament psicopedagògic i d’orientació

Sòlid Programa d’Acció tutorial

Examens Cambridge: FIRST & ADVANCE

Oratòria i debat

Arts escèniques

Visites culturals i vivencials enriquidores

TEI – Programa Prevenció d’Assetjament Escolar: Tutors entre Iguals

EDS: Projecte d’Educació en els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Comissions de participació educativa

Aula d’intensificació

Servei de seguiment i reforç

Vols conèixer de primera mà el nostre centre?

Contacta amb nosaltres per agendar una reunió personal on un membre de l’equip directiu t'explicarà el nostre projecte educatiu. L’atenció personalitzada que ens caracteritza comença AQUÍ.


Contacta amb nosaltres
per telèfon per programar una reunió


Contacta amb nosaltres
amb el formulari per programar una reunió